ยินดีต้อนรับสู่บ้านนาไก่เขี่ย

                                                                                                                                                                                                                                                

 บ้านนาไก่เขี่ย  หมู่ที่ 7  ตำบลนาบัว  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก

หมู่บ้านนาไก่เขี่ย  แต่เดิมเป็นหมู่ที่ 2 บ้านบุ่งสีเสียด ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ต่อมาในปี  พ.ศ.2512  ได้รับการแยกเป็นหมู่บ้าน หมู่ที่ 15  บ้านนาไก่เขี่ย ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก และปรับเป็นหมู่ที่ 7 บ้านนาไก่เขี่ย เมื่อมีการปรับพื้นที่บางส่วนของตำบลนาบัวแยกเป็นตำบลยางโกลน

เดิม บ้านนาไก่เขี่ยมีชื่อเรียกว่า บ้านโนนกลาง ซึ่งน่าจะมาจาก บ้านโนนกลางนา (ตามลักษณะภูมิประเทศ) กลุ่มคนดั้งเดิมของหมู่บ้าน เป็นคนจากหมู่บ้านนาบัว ได้มาสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อให้อยู่ใกล้ที่ประกอบอาชีพ อันได้แก่ ที่ดินทำนา ที่ดินทำไร่ แต่กลุ่มคนส่วนใหญ่ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านนาไก่เขี่ย  เป็นคนที่สืบเชื้อสายจากกลุ่มคนที่อพยพมาจากบ้านน้ำกุ่ม ตำบลน้ำกุ่ม  อำเภอนครไทย  จังหวัดพิษณุโลก  ที่มีบรรพบุรุษอพยพมาจากเมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

          ชื่อบ้านนาไก่เขี่ย  มาจากการที่ผู้คนได้พบเห็นรอยไก่คุ้ยเขี่ยบนก้อนหินขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในบริเวณโรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ยในปัจจุบัน  เชื่อว่าแต่เดิมมีไก่ป่าจำนวนมากในบริเวณนี้ แต่คนดั้งเดิมของหมู่บ้านมีความเชื่อ และเล่าสืบต่อกันมาว่า  มีผู้คนที่มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนานำทรัพย์สินของมีค่ามาร่วมสร้างโบสถ์วัดนาบัว  แต่เดินทางมาถึงบริเวณหมู่บ้านนาไก่เขี่ย ได้หยุดพัก และพบว่าโบสถ์วัดนาบัวได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงได้ขุดหลุมฝังทรัพย์สินและของมีค่าเหล่านั้นไว้  แล้วนำก้อนหินขนาดใหญ่มาวางทับไว้ด้านบนรอยไก่เขี่ยที่ผู้คนพบเห็นนั้น  น่าจะเป็นร่องรอยที่มนุษย์ทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องหมาย   หรืออาจเป็นอักษรโบราณที่คนเขียนไว้

ที่ตั้ง/อาณาเขต/พื้นที่

บ้านนาไก่เขี่ย  ตั้งอยู่ในตำบลนาบัว  ห่างจากอำเภอนครไทยไปทางทิศเหนือ ระยะทาง

ประมาณ 12 กิโลเมตร มีพื้นที่ 3,412.50 ไร่ (ข้อมูล : อบต.นาบัว  2555)

 อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ                       จดหมู่ที่ 2         บ้านบุ่งสีเสียด       และหมู่ที่ 5 บ้านนาจาน    ตำบลนาบัว

ทิศใต้                           จดหมู่ที่  3         บ้านโนน           ตำบลนาบัว

ทิศตะวันออก              จดหมู่ที่  4         บ้านนาบัว          ตำบลนาบัว               

ทิศตะวันตก                จดหมู่ที่  9          บ้านน้ำล้อม      ตำบลนาบัว

นางบุญลาม  แม่งมา 

ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน

 

Advertisements